Právní informace / Legal information

Právní informace:

Tato zpráva je určena pouze uvedenému příjemci případně dalším osobám, které  jsou jmenovitě uvedeny jako příjemci. Jestliže nejste oprávněný příjemce, pak jakákoliv forma zveřejnění, reprodukce, kopírování, distribuce nebo šíření je přísně zakázána. Tato zpráva není kvitancí dle § 1949 občanského zákoníku.   Společnost KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. upozorňuje, že bez ohledu na obsah této zprávy, tato zpráva není závazným právním jednáním vedoucím k uzavření, ukončení či změně jakékoli smlouvy se společností KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. (např. jednáním dle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku), ledaže je tak výslovně označena. Uzavření, ukončení nebo změna smlouvy se společností KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. je možná pouze písemně, formou podepsané listiny, není-li výslovně stanoveno jinak.

 

Legal information:

This message is intended only for the named addressee, eventually for other persons namely listed as addressees. If you are not the authorised addressee, than any form of publishing, reproduction, copying, distribution or dissemination is strictly prohibited. This message is not an acquaintance according to § 1949 of the Civil Code. The company KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.  points out, that regardless of any content of this message, the message is not a binding legal conduct leading to a conclusion, termination or modification of any agreement with the company KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.  (e.g. acting according § 1740 par. 3 of the Civil Code), unless it is marked as such in explicit. The conclusion, termination or modification of any agreement with the company KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. is possible only in writing, by means of signed document, if not explicitly provided otherwise